Tul dawn l-aħħar erba’ snin, ġie implimentat programm ta’ tiġdid kontinwu għas-Servizz Pubbliku bil-għan li dan isir aktar effiċjenti u jilħaq l-aspirazzjonijiet kemm tal-klijenti tiegħu kif ukoll tal-ħaddiema fi ħdanu.

Dan sar, u għadu qed isir, bi prinċipju wieħed, jiġifieri li s-Servizz Pubbliku jkun servizz ta’ kwalità. Fl-imgħoddi l-kwalità tas-servizz ma kinitx definita iżda kienet miftuħa għall-interpretazzjoni, mentri issa ngħatat definizzjoni u hija msejsa fuq erba’ pilastri – il-vuċi, id-disinn, il-pakkett u l-kontabilità.

Fost il-miżuri ewlenin li ttieħdu fl-2017 biex titjieb il-kwalità tas-servizz, kien hemm it-tnedija tal-ewwel 21 mobile app għas-servizzi governattivi u l-ħolqien tas-sit elettroniku servizz.gov.mt fejn mat-800 servizz, u l-formoli relatati magħhom, huma miġburin f’post wieħed. Tnieda wkoll is-sit elettroniku publicservice.gov.mt fejn wieħed isib tagħrif u aħbarijiet dwar is-Servizz Pubbliku.

Barra minn hekk, fl-2017 tnedew l-ewwel 12-il Key Performance Indicator (KPI) għas-Servizz Pubbliku. Dan huwa kunċett ġdid għas-Servizz Pubbliku, maħsub biex ikunu hemm miri ċari li jridu jintlaħqu fi żmien stabbilit. Il-KPIs li tnedew din is-sena jsegwu l-proġett pilota fis-settur tan-negozji, varat fl-2016, li permezz tiegħu tnaqqas drastikament iż-żmien biex wieħed jiftaħ negozju f’pajjiżna.

Ġiet introdotta wkoll sistema ta’ mystery shopper fid-dipartimenti governattivi, bil-għan li jiġu identifikati nuqqasijiet li jista’ jkun hemm fl-għoti tas-servizz u tiġi rimedjata s-sitwazzjoni.

Fl-2017 ġie ffirmat l-ewwel ftehim kollettiv tax-xorta tiegħu għall-ħaddiema tas-Servizz Pubbliku. Dan huwa l-ħames ftehim għal dawn il-ħaddiema, iżda l-ewwel wieħed li jkopri perjodu ta’ tmien snin. Dan biex jassigura iktar stabilità filwaqt li l-Amministrazzjoni Pubblika tkun tista’ tkompli twettaq il-bidliet meħtieġa, tinvesti fin-nies u toffri servizz ta’ kwalità.

Dawn il-miżuri kollha ta’ tiġdid jimxu id f’id mal-oħrajn li twettqu mill-2013 ’l hawn. Fost dawn ta’ min isemmi t-twaqqif ta’ ħames ċentri ta’ servizz.gov fil-qalba tal-komunità biex is-servizzi tal-Gvern jitwasslu liċ-ċittadini taħt saqaf wieħed fil-komunità fejn jgħixu. Iċ-ċentri jinsabu f’Ħal Qormi, il-Birgu, il-Qawra, Raħal Ġdid u Birkirkara.

Il-Public Service Management Code (PSMC) ġie simplifikat, imqassar b’25% u mnaddaf minn dak kollu li ma kienx għadu jgħodd għaż-żminijiet tal-lum, minn ċerti teknikalitajiet li kien fih, u mill-ambigwità li kapitlu kien imieri lil ieħor.

Ittieħdu diversi passi biex titnaqqas il-burokrazija fis-Servizz Pubbliku filwaqt li l-kontabilità tibqa’ fuq nett tal-aġenda. Fosthom kien hemm it-tneħħija ta’ għadd kbir ta’ liċenzji tan-negozju u t-tnaqqis drastiku fl-ispezzjonijiet li jsiru lil negozji żgħar biex jiġu ffrankati ħafna flus u ħin.

Barra minn hekk, seħħet riforma fix-xiri pubbliku u simplifikazzjoni tar-regolamenti finanzjarji. Ir-rapport annwali tal-Awditur Ġenerali dwar it-tħaddim tal-finanzi ma baqax jitħalla fuq l-ixkaffa iżda kull sena bdew jitwettqu diversi rakkomandazzjonijiet minnu. Beda jingħata wkoll rendikont annwali tal-miżuri ta’ simplifikazzjoni meħuda biex tonqos il-burokrazija żejda fl-operat tas-Servizz Pubbliku.

Fl-isfond ta’ dan kollu, ir-riżors uman fi ħdan is-Servizz Pubbliku kompla jingħata l-importanza li tixraqlu. Fost l-inizjattivi ta’ tiġdid li ttieħdu f’dan ir-rigward kien hemm it-twaqqif tal-People and Standards Division li ħadet post il-PAHRO; il-ħolqien tal-Istitut għas-Servizzi Pubbliċi; bidla għall-aħjar fil-mod kif isir it-taħriġ ta’ impjegati ġodda u fil-mod kif titkejjel il-prestazzjoni tal-ħaddiema kollha; kif ukoll l-inizjattiva IDEA, fejn permezz ta’ mekkaniżmu elettroniku l-impjegati tas-Servizz Pubbliku jistgħu jagħmlu suġġerimenti direttament lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru.